Beurs Expo goed bezocht
 

Disclaimer
Deze website is eigendom van Expomotion. Expomotion besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Expomotion wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Expomotion behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Expomotion kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Copyright 
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten en auteursrechten, berusten uitsluitend bij Expomotion en Expomotion behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Expomotion en/of haar partners en/of haar licentiegevers, en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Expomotion gekopieerd en/of gebruikt worden. Het is de gebruiker en/of bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Expomotion.

© 2021 EXPOMotion
info@expomotion.nl M +31 (0)6 26 110 245
Deel deze pagina: